Stadgar för Smålands Stövarklubb.

Inledning

Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och

SvStk utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för lokalklubb strider mot SKK:s eller SvStk:s stadgar skall stadgar för

lokalklubben anpassas så att överensstämmelse råder.

Inom SvStk skall de olika lokalklubbarnas stadgar vara identiska.

Lokalklubbs stadgar skall fastställas av SvStk

§ 1 Mål

Lokalklubb är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för SvStks stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SvStks regionala verksamhet.

Den geografiska omfattningen av lokalklubbs verksamhet beslutas av SvStk:s Stövarfullmäktige.

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall lokalklubb

1. Informera och sprida kunskap om SvStk – dess mål, organisation och arbetsformer

2. Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden

3. Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med Svenska Stövarklubbens och

SKKs bestämmelser

4. Sörja för utbildning av domare vid jaktprov

5. Genom information delge hundägare kunskap i stövarnas jaktegenskaper och att anpassa

jaktformen med stövare till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden

6. Anordna verksamheten i enlighet med SvStks direktiv

7. Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av SvStk eller när annan anledning

föreligger.

8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen

9. På bästa sätt tillvarata stövarägarnas intressen

10. Verka för ungdomsorienterad verksamhet

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Svenska Stövarklubben tillhör man den lokalavdelning inom vars område man är bosatt eller om lokalklubbs styrelse så godkänner även utanför detsamma bosatta liksom utländska medborgare.

Om flera personer tillhörande samma familjehushåll önskar medlemskap i klubben behöver endast en av dem erlägga hel årsavgift. Övriga familjemedlemmar erlägger av lokalklubben fastställd reducerad avgift.

Till hedersmedlem av lokalklubb skall årsstämma i lokalklubb efter förslag av styrelsen kalla

person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat lokalklubbens ändamål och intressen.

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbs verksamhetsår skall vara kalenderår.

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte inom lokalklubb, vid vilket valet skett, till och med nästkommande årsmöte inom

lokalklubb eller till och med det årsmöte inom lokalklubb som mandatperioden avser.

Person vars medlemskap upphört i SvStk kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant

för lokalklubb.

§ 5 Organisation

Lokalklubbens angelägenheter handhas av lokalklubbs årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

§ 6 Lokalklubbs möte

Mom 1 Inledning.

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna

senast 14 dagar före mötet genom meddelande i lokalklubbens publikationer eller på annat

likvärdigt sätt.

Extra årsmöte i lokalklubb skall hållas på kallelse av styrelsen eller när lokalklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av lokalklubbens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

Mom 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordföranden

skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar.

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen.

8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisiorernas berättelse.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst

eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

B. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 7 samt beslut

om suppleanternas tjänstgörningsordning.

14 Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.

15 Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.

16 Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.

17 Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 jan

anmälts till styrelsen.

Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling

av lokalklubbs möte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17.

kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning

Vid lokalklubbs årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket

han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel

majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den

mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna

reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälts innan mötet förklarats avslutat.

Mom 4 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte i lokalklubb skall skriftligen

avlämnas till styrelsen senast 15 januari.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgar i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut. Vid extra årsmöte i lokalklubb får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 7 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid lokalklubbs årsmöte vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av

ordförande samt ledamöter i antal, som anpassas till klubbens geografiska läge och verksamhet, dock minst 5 till antal.

Årsstämma väljer ena året ordförande, hälften av ledamöter och suppleanter i samma antal och andra året övriga ledamöter och suppleanter.

Lokalklubb beslutar själv ifall behov för suppleanter föreligger. Valen avser de två följande åren. Till ledamot av styrelsen bör i regel endast inom verksamhetsområdet bosatt medlem väljas. Valen avser de två följande åren.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt inom eller utom sig övriga funktionärer.

I lokalklubb med lokala avdelningar/zoner, må avdelningen/zon önskemål om övriga funktionärer inom sig framläggas till lokalklubbs årsmöte som förslag och av årsmöte fastställas.

Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott (au) bestående av ordförande eller vice ordförande, sekreterare, kassör och en eller två övriga ledamöter. Av arbetsutskottet fattade beslut skall anmälas i styrelsen.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt

beslut av lokalklubbs möte. Till ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen kan endast den väljas som är medlem i lokalklubben.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att

teckna lokalklubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice

ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter

förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 styrelsens åligganden.

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och SvStks stadgar och i SKKs stadgar bland annat

• Bereda ärenden som skall behandlas av lokalklubbens årsmöte

• Verkställa av lokalklubbs möte fattade beslut

• Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens

• Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte

• Senast 6 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans och

resultaträkning till revisorerna

• Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod

• Avge yttrande över av SvStk till lokalklubben hänskjutna ärenden

• Följa de anvisningar som lämnas av SvStk

• Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SvStk uppgift om styrelsens

sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen

• Utse delegater till SvStKs fullmäktigemöte i den ordning som SvStk:s stadgar föreskriver

• Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar

§ 8 Räkenskaper och revision

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens

angelägenheter skall årligen granskas av de av lokalklubbens årsmöte utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det

lokalklubbs möte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet i lokalklubben.

Lokalklubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till

revisorernas senast 6 veckor före ordinarie årsmöte i lokalklubb. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens

sammanträden.

§ 9 Valberedning

Av årsmöte utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 10 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande

ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollet skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller SKKs stadgar.

§ 12 Force majeure

Om lokalklubb på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt,

myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller

liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sånt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Lokalklubb har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalts för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådana evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall framläggas av styrelsen eller inges till styrelsen i den ordning som anges i § 6. Beslut av stadgeändring fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs att det antingen biträdes av 3/4 av antalet i beslutet deltagande medlemmar eller att beslut fattas av två varandra följande årsmötet. För att bli gällande skall stadgeändring godkännas av Svenska Stövarklubbens styrelse.

§ 14 Upplösning av lokalklubb

SvStk:s styrelse fattar beslut om att lokalklubb skall upphöra. Innan beslut fattas skall samråd och eventuell överenskommelse göras med SvStk:s styrelse och berörd lokalklubb.

Efter stadgeenlig upplösning skall lokalklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SvStk.