Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Ulf Sivberg, Stefan Johansson, Anna Lindborg och Anders Karlsson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Ulf Sivberg väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Styrelsen kommer att föreslå en ändring av reseersättning till årsmötet, från nuvarande 32 kr/mil till Skatteverkets 25 kr/mil. Vi kommer troligtvis att göra ett plusresultat under 2022, mycket tack vare ett arv från en avliden medlem.

§6 Medlemmar
Medlemsantalet fortsätter att minska, sr likadant ut över hela landet. Roger skickar medlemslistan till Per-Gunnar, Anna, Lisa och Daniel framledes. Vi ska skapa ett diskussionsforum för medlemmarna. Daniel tar hand om detta.

§7 Jaktprov
Mötet beslutar att höja startavgifterna till Kosta, Eksjö och Smålandsräven till 2000 kronor, övriga Elitprov höjs till 1200 kronor. RR och öppenklass oförändrat. Diskussion om att betala direkt till domaren vid ökl och RR.
Per-Gunnar blir ny kommissarie vid Högsbyprovet.
Ulf, Bengt och Bjarne åker till Stockholm på regelkonferensen.

§8 Utställningar
Lisa och Anna har det mesta under kontroll. Mötet diskuterar en höjning av anmälningsavgiften, Anna och Lisa pratar ihop sig om detta. Mötet beslutar att köpa in en enkel laptop och laserskrivare, för att kunna skriva direkt i datorn vid utställningarna. Vi köper även en skrivare till kassören.

§9 Hemsida/sociala medier
Liverapporteringen har funkat klanderfritt vid jaktproven. Hemsidan diskuteras igen, eventuellt ska vi bygga en ny hemsida.

 

§10 Domare
Ulf har en ny domare klar. Mötet beslutar att anta nya aspiranter, som Ulf föreslår.

§11 Årsmöte
Årsmötet blir i Vrigstad den 15/4.

§12 Redaktörens punkt.
Redaktören har fått in en del till årsboken, men långt ifrån allt. Alla ansvariga jobbar på så fort de kan.

§13Övriga frågor
Mötet beslutar att förlänga försäljningen av jubiléumslotterna t.o.m. utställningen i Eksjö.
Mötet diskuterar en skrivelse från en enskild person i Terrierklubben, som var missnöjd med vårt agerande vid Smålandsräven. Vi har svarat honom och därmed är saken utagerad.

 

§14 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 15/4 kl. 11.00 i Vrigstad.

§14 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Ulf Sivberg
Justerare