Närvarande: Roger Nilsson, Bengt Ljungberg, Agne Petersson, Daniel Hultman, Lisa Bengtsson, Anders Kristiansson, Bjarne Engström, Per-Gunnar Solberg, Ulf Sivberg, Stefan Johansson och Anders Karlsson.

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte.

§2 Val av justerare
Daniel Hultman väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§3 Dagordningens godkännande
OK.

§4 Föregående mötesprotokoll
OK.

§5 Ekonomi
Mötet diskuterar startavgifterna på jaktproven. De bör höjas, särskilt de internationella, då vi går back på dessa prov. Daniel utvärderar efter Eksjöprovet.
Vi diskuterar även att höja priset på utställningarna, då det har legat stilla i många år.
Agne har kollat över vilka sponsorer vi har, bokar möte med Bengt om detta. Vi kommer att göra ett minusresultat 2022, men inte så mycket som befarat. Detta beror till stor del på 100-årsjubiléet.

§6 Medlemmar
Per-Gunnar jobbar vidare med sin lista på de som inte är medlemmar i föreningen, men äger en stövare.

§7 Jaktprov
Allt under kontroll, alla prov hittills har fungerat bra. Närmast väntar Eksjöprovet, dit är 61 hundar anmälda. Lottning väntar, då vi kan ta emot max 55 hundar.

 

§8 Utställningar
Lisa har det mesta under kontroll, domare är klara till alla utställningar. Platsen där Värnamoutställningen ska hållas är dock inte klar ännu.

§9 Hemsida/sociala medier
Vi har jobbat mer frekvent på både hemsidan och sociala medier, men finns mer att göra anser mötet. Stefan tar ett snack med en som är villig att hjälpa till med hemsidan. Mötet beslutar att ändra lite på hemsidan vad gäller liverapporteringen, då det tar väldigt mycket plats och ligger kvar på startsidan. Stefan fixar en tydlig ”knapp” för detta, men även som en meny på startsidan.

 

§10 Domare
Ulf har en ny aspirant på gång, han kommer att delta på Eksjöprovet. Teorin klarade han galant. Det är tydligen vissa domare som ringer runt och diskuterar andra domares sätt att döma, och detta är inte accepterat. De ska gå rätt väg, antingen via kollegiet eller ska de vända sig till domaransvarig, Ulf Sivberg!
§11 Årsmöte
Årsmötet planeras att hållas i Vrigstad den 15/4, Bengt kollar om vi kan vara där. Försöker få in detta i Stövaren.

§12 Övriga frågor

 

§13 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 13/3 kl. 19.00 via Teams.

§14 Mötet avslutas.
Ordföranden tackar de församlade och avslutar mötet.

 

Bengt Ljungberg Roger Nilsson
Ordförande Sekreterare

 

Daniel Hultman
Justerare