Årsmötesprotokoll Smålands Stövarklubb 2024-04-13

Öja Församlingshem, Öja
Närvarande var 49 medlemmar

§1
Ordförande Bengt Ljungberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2
Årsmötet håller en tyst minut för avlidna medlemmar under det gångna året.

§3
Röstlängden justeras om det behövs.

§4
Magnus Carlsson, Eksjö, valdes att leda dagens förhandlingar.
Magnus tackar för förtroendet och gör även en kort presentation av sig själv.

§5
Anna Green Svensson valdes till protokollförare vid mötet.

§6
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Björn Malmgren och Sten-Åke Ek.

§7
Mötet förklaras vara behörigt utlyst.

§8
Dagordningen godkändes.

§9
Verksamhetsberättelsen för 2023 gås igenom och godkändes.
Balans och resultatrapport redovisas.

§10
Revisionsberättelsen för Smålands Stövarklubb och Kennel Hagels Donationsfond föredras av revisorn Dennis Liljeberg, och godkändes.

§11
Balans och resultaträkning fastställs av årsmötet för Smålands Stövarklubb och
Kennel Hagels Donationsfond.

§12
Beslut tas att resultatet överförs till kommande verksamhetsår.

§13
Styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året.

§14
Ordförande föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan, vilken godtas av årsmötet.
Där tillkom önskemål om att utveckla hemsidan samt verkar för att öka antalet sponsorer.

§15
Styrelsens förslag till rambudget redovisas. Årsmötet godkänner denna.

§16
Avgifter för klubbens verksamheter godkändes av årsmötet. Inga förändringar i avgifter.

§17
Motioner inkomna inför Stövarfullmäktige i maj 2024.
Motionerna gås igenom och årsmötet beslutar följande:

Motion 1: Jämtland/Härjedalens Stövarklubb – Avslag
Motion 2: Dalarnas Stövarklubb – Bifall
Motion 3: Norrbottens Läns Stövarklubb – Avslag
Motion 4: Hamiltonstövarföreningen – Bifall
Motion 5: Hamiltonstövarföreningen – Avslag
Motion 6: Rasklubbarna – Avslag
Motion 7: Rasklubbarna – Avslag
Motion 8: Smålands-, Finnstövar-, Hamilton-, Schillerstövarföreningen – Avslag
Motion 9: Norrbottens Läns Stövarklubb – Avslag
Motion 10: Norrbottens Läns Stövarklubb - Avslag
Motion 11 Norrbottens Läns Stövarklubb - Avslag

Propositioner från Svenska Stövarklubben.
Proposition 1 – Bifall
Proposition 2 – Bifall
Proposition 3 – Bifall

§18
Val av styrelse.
Ordförande för en tid av 1 år Bengt Ljungberg, Bor
Styrelseledamöter:
Omval för en tid av 3 år Bjarne Engström, Åseda.
Omval för en tid av 3 år Stefan Johansson, Nässjö.
Omval för en tid av 3 år Per-Gunnar Solberg, Vena.
Nyval som ordinarie ledamot för en tid av 3 år Anders Kristiansson, Rydaholm.
Nyval som suppleant för en tid av 3 år Joakim Rehn, Korsberga.
Avgår ur styrelsen gör Anders Karlsson, Öland.

§19
Val av revisorer för en tid av 1 år:
Omval Dennis Liljeberg, Emmaboda.
Omval Peter Andersson, Korsberga.

Val av revisorssuppleanter för en tid av 1 år:
Nyval av Bengt Eriksson.
Nyval Mikael Johansson.

§20
Val till valberedningen:
Ordinarie Kjell Larsson, Sammankallande.
Ordinarie Ola Svebeck.
Ordinarie Conny Andersson.
Då valberedningens arbete är viktigt och Småland är ett stort upptagningsområde, önskar valberedningen att få adjungera två personer vid behov.
Till adjungerade i valberedningen valde årsmötet:
Sven Hjälm och Peter Johansson.

 

§21
Punkterna 18, 19 och 20 beslutas omedelbart justerade.

§ 22
Övriga ärenden.
- Uppdra åt styrelsen att få till en ändring i stadgarna för att kunna utöka valberedningen.

- Styrelsen lyfter en fråga om våra vandringspriser.
Ska vandringspriserna delas ut i fortsättningen eller ska det ändras och endast delas
ut en plakett och ett diplom?

§23
Utdelning av Hedersplaketter för samtliga hundar som under året erövrat ett 1:a pris EKL.

§24
Dragning av Raketenlotteriet.

§25
Ordförande Bengt Ljungberg avslutar årsmötet och tackar Magnus Carlsson för ett väl genomfört arbete som mötesordförande.

 

Magnus Carlsson Anna Green Svensson
Mötesordförande Protokollförare

 

Björn Malmgren Sten-Åke Ek
Justerare Justerare

Extra information