Smålands Stövarklubbs styrelsemöte 2023-07-25 Kl. 18.30, via Teams
Närvarande: Bengt Ljungberg, Bjarne Engström, P-G Sohlberg, Stefan Johansson, Lena Söderberg
Anmält Förhinder: Roger Nilsson, Ulf Sivberg, Anders Kristiansson, Daniel Hultman
§1 Mötets öppnande:
§2 Val av justerare: Bjarne Engström. Sekr.: Lena Söderberg
§3 Ekonomi. Angeläget att avsluta Payson, avvaktar nytt betalsystem f stövardata. Gällande bankfullmakten så är detta snart i hamn, saknas fortfarande vissa namnunderskrifter.
§4 Medlemmar: Antalet medlemmar i Svenska Stövarklubben har ökat, dock osäkert hur många som tillkommit i Sm Stövarklubb
§5 Jaktprov: f.n. inga aktiviteter, utställningsansvarig ej närvarande.
§6 Sociala medier: S Stövarklubben har beslutat att tillsvidare backa fr tidigare beslut att kräva medlemskap f tillträde till facebooksidan
§7 Utställningar: utställningsansvarig ej närvarande
§8 Domare: länk tilldomarenkät på hemsidan finns men svåråtkomlig, Stefan J skriver ett inlägg om detta. Uppsamlingsheat för de domare som fortfarande inte gått utbildningen finns på hemsidan.
§9 Övriga frågor: Hundfoderfrågan bör skötas av lokalklubbarna, ev i samarbete med Hallands Stk och Sydsvenska Stk. Dock viktigt att klubbarna får inkomst av försäljningen, frågan skjuts på framtiden.
§10 Nästa möte: tisdagen den 5 sept. kl 18.30 via Teams

Kalmar 23-07-25

Lena Söderberg