FÖRSLAG/UTKAST TILL
Verksamhetsberrättelse från Svenska Stövarklubbens interimsstyrelse 2020-08-30 -- 2020-11-10


En majoritet av delegaterna vid årets Stövarfullmäktige beslutade att inte bevilja ansvarsfrihet för alla de verksamheter som man ansåg skulle ha varit genomförda år 2019. Detta fick till följd att hela den sittande styrelsen avgick med omedelbar verkan. Mötet beslöt att tillsätta en interimsstyrelse fram till den 10. november då det ajournerade mötet skulle återupptas.. Den fick den "glasklara" uppgiften att "Hålla skutan flytande, betala räkningar och kalla till nästa möte den 10. november". Mötet beslöt också att utse en valberedning som skulle komma med förslag till en helt ny styrelse.
Interimsstyrelsen kom att bestå av och organiseras med Cenneth Quick som ordförande och Gottne Lindgren som sekreterare och Leif Lundholm som ansvarig för ekonomi och information. Vi har haft lätt för att samarbeta och bli överens i de frågor som varit aktuella för att "hålla skutan flytande". Inriktningen har varit att agera som "Akutmottagning" och undvika begränsningar i handlingsfriheten för den nya styrelsen. Vi har sänt ut två aktuella lägesorienteringar (sept och okt) till samtliga lokalklubbar och rasföreningar och via Svenska Stövarklubbens hemsida orienterat alla medlemmar om att man kan söka den aktuella informationen på de lokala hemsidorna. Sedan den 10. oktober har information om valberedningens förslag sänts ut till berörda och även funnits på Svenska Stövarkluibbens hemsida.
Kallelse till det återupptagna Fullmäktigemötet utsändes 2020-10-27.
Vi har haft samverkan med delar av den nu avgångna styrelsen och därvid fått underlag för vår verksamhet och även en beredskap för att överlämna "det materiella arvet" till den nya styrelsen. Efter samverkan med Gunnar Pettersson har vi även fått stöd med att kunna förse aktuella arrangörsklubbar med Svenska Stövarklubbens olika plaketter och utmärkelser vid mästerskapstävlingar (jaktprov för DM och SM).
Vi har haft ett tätt och väl fungerande samarbete med valberedningens sammankallande, Mikael Pettersson.
Vi har fått det stöd vi bett om från Fredrik Bruno på SKK.
Fullmäktiges beslut att kalla oss för "Interimsstyrelse" visade sig vara olyckligt och besvärligt när det gäller vår uppgift att "betala räkningar". Klubbens bank var inte villig att samarbeta med en "interimsstyrelse"! Kändes onekligen snopet att stå inför banken med ett uppdrag från ett Stövarfullmäktige med så många "ärrade styrelseproffs" och få besked om att vi som interimsstyrelse inte hade fått mandat att agera i bankärenden. Nu löste banken detta med oss ändå i form av en tillmötesgående tjänstemans "engångslösning" så att vi kunde betala de allra mest brännande räkningarna. Men hade interimsperioden varat längre än den gjorde så hade vi tvingats "ta ur egen ficka" för att klara uppdraget.
Särskild orientering om uppgiften "Betala räkningar" och den "uppföljning av utvecklingen med vårt nya datasystem för bla rapportering mm" som har skett under interimsperioden kommer att ges muntligt vid dagens återupptagna Fullmäktige och vid behov även senare till den nya styrelsen.
Vår årsbok med resultat mm är under utgivning till sina köpare.
Samverkan med ansvariga för tidningen Stövaren har skett. Tidningens nummer 4 är klart och kommer att utges som planerat kring den 27.november. Efter framställan från redaktionen har vi även bidragit med ledaren till detta nummer. Tidningens annonssäljare, Ronny Benjaminsson, har fått klartecken att fortsätta sitt uppdrag och möjligheter till även långsiktiga annonslösningar.
Samarbetet med SKK har medfört att bl a Gävleborg, Halland och Bohus län- Dal har fått nya auktoriserade jaktprovsdomare.
Verksamheterna med jaktproven har kommit igång och kvalen till våra mästerskapstävlingar ser ut att gå bra. Den avgångna styrelsens direktiv och anvisningar för hur tävlingarna ska genomföras mht rådande pandemi har gällt även under interimstiden och har meddelats aktuella arrangörer att dessa gäller även framledes tills annat anges. För "SM för stövare som jagar räv" ("Räv-SM") har arrangören (Halland) medgivits att planera för "två-domarsystem".
En glädjande sak som tidigt under interimsperioden stack ut var det utomordentliga resultatet av den nya valberedningens arbete! Den arbetsgruppen har verkligen haft förmåga att förvandla snack till verkstad! Vill rikta ett stort och varmt tack till valberedningens sammankallande Mikael Pettersson och hans "eminent five quartet" dvs Michael Barchéus, Olle B Häggkvist, Rolf Johansson och Lennart Ragnarsson. Så snabbt och bra ni jobbat! Hoppas verkligen att ni får känna av den tacksamhet och respekt ni förtjänar!
För interimsstyrelsen
Cenneth Quick Gottne Lindgren Leif Lundholm
Ordförande Sekr Kassör/infoansv mm

Extra information