Lädja 2020- 09 - 17
Enligt Sändlista
INFÖR DET ÅTERUPPTAGNA MÖTET MED STÖVARFULLMÄKTIGE 2020-11-10
GÖRA OM - GÖRA RÄTT? SAMMA RESULTAT! - MEN PÅ ANNAT SÄTT?


2020 års Stövarfullmäktige avbröts sedan en majoritet av delegaterna i en öppen omröstning beslutat att inte bevilja den sittande styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det var en klar, tydlig och odiskutabel signal om ett missnöje med hur den sittande styrelsen hanterat ledningen av flera av Svenska Stövarklubens ärenden och verksamheter under 2019 och fram till planerat Stövarfullmäktige 2020. För denna majoritet var det en naturlig sak att detta missnöje och misstroende skulle visas i att inte bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret.


Efter Fullmäktige har det emellertid framkommit att det kanske skulle ha kunnat finnas annat (och bättre?) sätt att framföra majoritetens budskap. Begreppet "Ansvarsfrihet" har sagts inte ha den innebörd som de flesta av den röstande majoriteten trodde. Det har framförts att "Ansvarsfrihet" skulle vara kopplat till frågor om föreningsjuridik och överskridande av styrelsens befogenheter(motsv.). Om så är fallet så blev majoritetens beslut olyckligt. Det känns viktigt att klargöra att det inte framkommit något som helst inom styrelsens verksamheter som skulle kunna rubriceras som sådant. Revisorernas berättelse ger ansvarsfrihet för den tid och den verksamhet som har omfattats av deras granskning av 2019. Det får alltså inte falla någon skugga på den nu avgångna styrelsen härvidlag.
Det som den röstande majoriteten ville var att påtala sitt missnöje med och misstroende mot den nu avgångna styrelsens sätt och brister i att hantera ledningen av klubben och genomförandet av verksamheter som gång efter annan har framförts vid olika tillfällen och på olika sätt. Såväl före som under och även efter verksamhetsåret 2019.
Kunde detta åstadkommits på annat/bättre sätt under Stövarfullmäktige 2020? Fanns alternativa vägar? Går det nu att "göra om - än en gång göra rätt - nå samma resultat- men på annat sätt"? En eventuell möjlighet som vi blivit informerade om efter fullmäktigemötet är följande:

Förslag
- Stövarfullmäktige river upp beslutet om att inte bevilja den nu avgångna styrelsen ansvarsfrihet för vht-året 2019. Fullmäktige beviljar därefter den då sittande styrelsen ansvarsfrihet även för 2019 avseende den tid och de verksamheter som revisorerna anger.
- Majoritetsbeslutet som fick den sittande styrelsen att avgå med omedelbar verkan, kvarstår men uttrycks i särskild protokollsanteckning där det ska framgå att dessa delegaters visade missnöje med och misstroende mot den nu avgångna styrelsens sätt att hantera ledning och verksamheter under 2019 och fram till Stövarfullmäktige 2020 ska innebära att den nu avgångna styrelsen ska ersättas med en helt ny.
- Att den nya valberedningens uppgift är att ge förslag på en helt ny styrelse för Svenska Stövarklubben vid det återupptagna mötet 2020-11 -10. (kanske redan klart med den arbetsuppgiften?)
- Som vi ser det så skulle sådana här grepp medföra att ingen skugga faller över den nu avgångna styrelsen beträffande det som den fått ansvarsfrihet för genom revisorernas rapport. Den har inte gjort sig skyldig till föreningsjuridiska felaktigheter och har inte överskridit sina befogenheter. Revisionen behöver inte göras om eller ändras. Den gäller.
. Det skulle innebära att den helt nya styrelsen inte på något sätt behöver ägna sig åt "historieforskning" utan kan helt och fullt kraftsamla på att driva skutan in i framtiden.

Genomförbart? Andra möjligheter?

För Svenska Stövarklubbens interimsstyrelse
Cenneth Quick
Ordf

PS
Då många enskilda klubbmedlemmar hört av sig och inte tyckt sig ha fått tillräcklig information från det avbrutna fullmäktigemötet när det gäller varför majoritetens beslut blev som det blev. Därför gör vi här ett försök till kort sammanfattning. Vi försöker teckna ner det som varit av den största betydelsen för de delegater som i den öppna omröstningen om ansvarsfrihet för 2019 röstade för majoritetsförslaget.
Ber att alla tar detta för vad det är. Absolut inget "vetenskapligt". Men ett försök till klargörande av framförda synpunkter och åsikter. Och, om möjligt, förståelse för dem. Vi kan inte bättre. Men det är viktigt att denna information snarast sprids till alla medlemmar i Svenska Stövarklubbens lokalklubbar och rasföreningar. DS

De främsta anledningarna till majoritetens beslut

Ledning
Under mars månad 2019 visade det sig att den sittande styrelsen inte hade klarat av att hantera sina egna inre angelägenheter och att hålla styrelsen så pass enig att den, med samma besättning, inte skulle kunna fortsätta sina åtaganden under resten av tiden fram till Stövarfullmäktige 2020. Kort före Ordförandekonferensen i mars 2019 avgår klubbordföranden utan förvarning och med omedelbar verkan. Under samma ordförandekonferens avgår även klubbens sekreterare och ytterligare den ledamot som bl a svarade för utvecklingen av våra jaktprovsregler mm. Styrelsen valde att hantera den uppkomna situationen med att tiga om anledningarna till de inbördes slitningarna och att fördela de avgångna ledamöternas arbetsuppgifter på de som var kvar. D.v.s. man ansåg sig kapabla att leda ett helt års verksamheter fram till Stövarfullmäktige våren 2020 trots att man var brandskattad på drygt 30 % av sin tidigare kapacitet. (Nu blev det ännu längre m a a
pandemin. Totalt nästan 1,5 år) Det visade sig tämligen omgående att man överskattat sin förmåga. Mycket av det som redan på ordförandekonferensen hade uppdagats och som där ömsesidigt och enhälligt beslutades vara helt nödvändigt att snarast ta itu med och verkställa blev aldrig gjort. I samband med en av de punkter som blev tillagda i protokollet angående verksamhetsberättelsen för 2019 (styrelsens) ledningsmetodik och övergång till att arbeta i "Verksamhetskommittéer" uttryckte Thomas Lööf det föredömligt klart och rättframt: "Vi har inte orkat". Trots att det varit uppenbart att ledningssituationen snabbt blev ohållbar har det inte gjorts någon ansats till analys av ledningsbehoven eller att till styrelsen adjungera krafter från sin egen organisation ute i landet. Att låta denna lednings-situation fortgå i nästan 1,5 år utan att vidta åtgärder för att förbättra läget är inte ansvarsfullt gentemot klubbens medlemmar och inte godtagbart.

Projektarbete med framtagande av nytt digitalt rapporteringssystem mm

Allt ifrån det att Svenska Stövarklubben förlorade sitt förra system ("klubbdata"?) har det vid ett stort antal tillfällen framförts önskemål/krav från såväl enskilda medlemmar som från styrelser för lokalklubbar och rasföreningar om orienteringar och redovisningar av "Projektplanen" för framtagningen av ett nytt system. Det har gjorts flera utfästelser från styrelsen att detta skulle ske och det har angetts flera tidpunkter då systemet skulle vara "up and running". Alltför litet av detta har åstadkommits eller redovisats. Intresset och engagemanget för projektet har varit stort hos lokalklubbar, rasföreningar och enskilda. En arbetsgrupp med folk från lokalklubbar tillsattes tidigt för att kunna stötta och bidra med klubbarnas behov mm. Den arbetsgruppen väntar fortfarande på sitt första uppdrag!

På ordförandekonferensen i mars 2019 kom frågorna om projektredovisning upp igen och nya löften gavs. Efter "Eksjö-provet 2020" konstaterade Smålands Stövarklubb att systemet i nuvarande skick och läge inte motsvarar de krav som måste ställas när man ska hantera en jaktprovstävling på elitnivå med 40 - 50 hundar. Klubben sände då en skrivelse till Svenska Stövarklubben daterad 2020 - 02- 28 (och även till alla lokalklubbar och rasföreningar) där man begärde att få ta del av projektplanen och att den skulle sändas ut till alla lokalklubbar och rasföreningar som ett underlag inför den projektredovisning smålandsklubben begärde skulle ske vid Stövarfullmäktige 2020. Styrelsen har vare sig bekräftat att man tagit del av skrivelsen eller vidtagit någon som helst åtgärd i ärendet. ("Total tystnad och intresse noll") På senare tid har styrelsen fått flera tydliga signaler i ärendet. Bl a Olle B Häggkvist i Stövaren nr 2, 2020 och även undertecknad i Stövaren nr 3 2020. Styrelsen gensvar har varit så nära noll det går att komma.

På en direkt fråga på Fullmäktigemötet om vem som är ägare till projekt och system svarade Andreas Johansson att vi äger systemet tillsammans med en firma som kallas "Animistration AB". Vi äger alltså inte ensamma vårt eget system denna gång heller! Styrelsen information om och hantering av hela projektet under den långa tid det pågått är inte godtagbar. En koll i Bolagsregistret visar att Animistration har sitt säte i Nelden med en omsättning på 56 tkr senaste räkenskapsåret. Hade, naturligtvis, varit intressant alla i Svenska Stövarklubben att veta varför styrelsen valt just denna samarbetspartner. Hittillsvarande utveckling har från 2017 kostat SvStkl 764 tkr och fortfarande är allt lång ifrån klart.

Ekonomisk redovisning
Vid upprepade tillfällen har det från flera håll rests krav på en förbättrad metodik för att informera lokalklubbar och rasföreningar om hur klubbens ekonomiska medel används under de pågående verksamhetsåren. Exempel på detta är Västerbottens krav på Ordförandekonferensen 2019 och där styrelsen gav både positivt svar på framförda önskemål och även gav besked att detta skulle vara helt
enligt framförda önskemål redan under och efter 2019. Detta har inte skett.

Till Stövarfullmäktige 2020 har Dalarna sänt motion om att alla ska få ta del av den ekonomiska redovisningen . Motionen ger ännu en klar signal att man vill ha en bättre redovisning än den som föreligger. Styrelsens svar på motionen ger klart besked att man inte är intresserad av någon annan redovisning än den som redan finns. Svårt att förstå och att acceptera varför det inte har gått att få fram en mera öppen ekonomisk redovisning som är kopplad till och ger en återblick på den verksamhet som bedrivits.
Sändlista
SKK repr (Fredrik Bruno)
Samtliga lokalklubbar och rasföreningar ("sekreterarlistan")
Samtliga namngivna delegater till Stövarfullmäktige 2020
Mötesordförande (Bengt Pettersson) och mötessekreterare (Anders Lekander)
Valberedningens ordf (Mikael Pettersson som underlag för orientering av övrig valberedning)

Extra information